Mrs. Shishido - Counselor

Patricia Shishido
Parma Middle School Counselor

Patricia

799-4069 ext. 1203
pshishido@parmaschools.org